I - 1.2 - POJEDINAČNO OBAVEŠTENJE sa prilogom – čl. 7, 10. i 37. Zakona, 

        čl. 4, 5. i 8. Poslovnika


Na osnovu Ugovora o osnivanju*1) privrednog društva _______________________________

                                                                                        (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno čl. 7, 10. i 37. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon) i čl. 4, 5. i 8. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik), donosim       POJEDINAČNO OBAVEŠTENJE*2)

_________________________________________

(ime i prezime zaposlenog)


O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA i

pravima, obavezama i odgovornostima,

zaposlenog i poslodavca u vezi sa

ZABRANOM VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA
- I -

U cilju stvaranja zdrave i bezbedne radne okoline, u privrednom društvu _________________ (kao poslodavcu), organizuje se rad na način kojim se sprečava pojava zlostavljanja na radu i u vezi sa radom i zaposlenima obezbeđuju uslovi rada u kojima neće biti izloženi zlostavljanju na radu i u vezi sa radom od strane poslodavca, odnosno odgovornog lica ili zaposlenih kod poslodavca.


- II -

Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom!

ZabranjenA je zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja.


Zakonom je zabranjeno sankcionisano vršenje zlostavljanja, seksualno uznemiravanja, kao i zloupotreba prava na zaštitu od takvog ponašanja.- III -

Značenje termina (šta se smatra zlostavljanjem, seksualnim uznemiravanjem i zloupotrebom prava na zaštitu od takvog ponašanja), šta se ne smatra zlostavljanjem, prava, obaveze i odgovornost zaposlenog i poslodavca, prepoznavanje, prevencija i sprečavanje zlostavljanja i zloupotrebe prava na zaštitu, kao i postupak zaštite i podaci o licima ovlašćenim za postupanje u ovim okolnostima – detaljno je obrađeno u aktu – OPŠTE OBAVEŠTENJE O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA br. ______/___ od _____ g, koji je dat u prilogu ovog pojedinačnog obaveštenja i čini njegov sastavni deo, a dostupan je i na oglasnoj tabli i u arhivi.- IV -

Ovo pojedinačno obaveštenje se izdaje u dva primerka – jedan primerak se predaje zaposlenom, a drugi primerak ostaje u arhivi POSLODAVCA (zaveden pod zajedničkim brojem svih pojedinačnih obaveštenja predatih svim zaposlenima na taj dan, sa spiskom).


Ako zaposleni odbije da potpiše i primi ovo obaveštenje - smatra se da je upoznat sa njegovom sadržinom, shodno članu 4. stav 4. Pravilnika.
Za POSLODAVCA