II - 3.1 -         INICIRANJE SASTANKA – U SLUČAJU SUMNJE DA JE ZLOSTAVLJAN 
– LICU ZA KOJE SUMNJA DA VRŠI ZLOSTAVLJANJE (član 15. Pravilnika)
_________________________


_________________________

(naziv sektora službe)


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA


_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
INICIJATIVA-PREDLOG ZA SASTANAK*1)


POVODOM SUMNJE DA JE IZVRŠENO ZLOSTAVLJANJE 


1. - U skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), a shodno članu 15. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik) i članu 20. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje), obraćam Vam se sa molbom da zakažete sastanak, na kome bi razrešili sponu situaciju.


2. - Razlog za sastanak je sledeći:

Ja ­­­­­­­­­­­­­­­______________________, radim na poslovima i radnim zadacima ______________,

 (ime i prezime lica koje podnosi zahtev)


sumnjam da sam izložen zlostavljanju od Vas. 


Vaše ponašanje koje me je navelo na ovu sumnju je sledeće: ____­­­­___________________

________________________________________________________________________