II - 3.2 -         INICIRANJE SASTANKA - U SLUČAJU SUMNJE DA JE ZLOSTAVLJAN 
– LICU ZA PODRŠKU (član 16. Pravilnika) 
_________________________


_________________________

(naziv sektora službe)


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
INICIJATIVA-PREDLOG ZA SASTANAK*1)POVODOM SUMNJE DA JE IZVRŠENO ZLOSTAVLJANJE 1.        -        U skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), a shodno članu 16. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik) i u skladu sa članom 21. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje), obraćam Vam se, kao licu za podršku, shodno članu 49. tačka 1. Opšteg obaveštenja, sa molbom da zakažete sastanakradi predočavanja problema i pružanja saveta o načinu daljeg postupanja i rešavanju sporne situacije.


2.        -        Razlog za sastanak je sledeći:

                 Ja ­­­­­­­­­­­­­­­________________________, radim na poslovima i radnim zadacima _____________               

       (ime i prezime lica koje podnosi zahtev)


                 i sumnjam da sam izložen zlostavljanju od lica __________________________________. 

                                                                        (ime, prezime i funkcija lica za koje se sumnja da vrši zlostavljanje)