II - 3.3 -         ZAHTEV ZA SASTANAK – U SLUČAJU KAD ZAPOSLENI SMATRA 
DA JE ZLOSTAVLJAN – LICU ZA KOJE SMATRA DA VRŠI ZLOSTAVLJANJE 
(član 18. Pravilnika)
_________________________


_________________________

(naziv sektora službe)


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
ZAHTEV ZA SASTANAK*1)


POVODOM ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA


1. -         U skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), a shodno članu 18. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik) i u skladu sa članom 22. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje), obraćam Vam se sa molbom da zakažete sastanak, na kome bi razmatrali Vaše ponašanje prema meni, jer je ono za mene neprihvatljivo, te ću biti prinuđen da potražim zakonsku zaštitu ako takvo ponašanje odmah ne prestane, odnosno ukoliko na sastanku ne razrešimo spornu situaciju.


2. - Razlog za sastanak je sledeći:

Ja ­­­­­­­­­­­­­­­________________________, radim na poslovima i radnim zadacima _____________,

   (ime i prezime lica koje podnosi zahtev)        


smatram da sam izložen zlostavljanju od Vas. 


Vaše ponašanje koje me je navelo na ove aktivnosti je sledeće: ____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________