II – 4.1 - ZAHTEV ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA – član 13. stav 2. Zakona
_________________________


_________________________

(naziv sektora službe)


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine

ZAHTEV ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA*1)1. -         U skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), članom 20. stav 3. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik), a shodno članu 22. stav 2Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje), podnosim ovaj zahtev.2. – Relevantni podaci o licima:


a) Podaci o podnosiocu zahteva (koji NIJE ujedno i lice koje smatra da je izloženo zlostavljanju):


­­­­­­­­­­­­­­­______________________, radi na poslovima i radnim zadacima _______________,

                        (ime i prezime)


b) Podaci o zaposlenom koji smatra da je izložen zlostavljanju: