II - 5.14 –         OBAVEŠTENJE (POSREDNIKA) POSLODAVCU - DA JE JEDNA STRANA U SPORU ODUSTALA OD DALJEG POSTUPKA – član 19. stav 1.  tačka 3) i član 20. stav 3. Zakona___________________________

(naziv sektora, službe)
___________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)

l


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
OBAVEŠTENJE

DA JE JEDNA STRANA U SPORU

ODUSTALA OD DALJEG POSTUPKA*1)1.        -        U skladu sa članom 19. stav 1. tačka 3) i članom 20. stav 3. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), a na osnovu Sporazuma o određivanju posrednika br. ___/___ od _______ – izdajem ovo obaveštenje da je jedna od strana u sporu, odustala od daljeg postupka.


2.        -        Postupak je pokrenut - Zahtevom za zaštitu od zlostavljanja, br. ___/___ od ________, podnet od strane zaposlenog _______________________, kao zlostavljanog,

                                                                                                (ime i prezime)

                 protiv ____________________________, kao  izvršioca zlostavljanja.

                                          (ime i prezime)