III - 7.6 -        TUŽBA SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
(ne tereti se odgovorno lice) - član 13. Zakona
OSNOVNOM SUDU U __________________________
Tužilac:_______________________ iz______________ ul.____________________ br.____

                                   (zaposleni)


Tuženi:         1. ____________________ sa sedištem u ___________ ul._____________ br.____

                                  (poslodavac)

       2. ____________________ sa sedištem u ___________ ul._____________ br.____

                         (fizičko lice koje se tereti za

                    zlostavljanje - npr. drugi zaposleni)TUŽBA*1)

SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERERadi:         sprečavanja zlostavljanja na radu i naknade štete 

         4 primerka + __ priloga


Vrednost predmeta spora: ____________ dinaraTužilac je zaposlen kod tuženog na radnom mestu __________________________, počev od _________ godine.


Dokaz: Ugovor o radu br._________ od_________ godine.Tužilac je počev  _______________ godine,  izložen svakodnevnom zlostavljanju na radu koje se ponavlja, a  sastoji se u:         ___________________________________________________;

       ___________________________________________________;

       ___________________________________________________.

       

Izvršilac zlostavljanja je: ______________________________________________________.

                                                                    (fizičko lice koje se tereti za zlostavljanje – npr. drugi zaposleni)


Dokaz:  

       mišljenje službe medicine rada br. ________ od _________ godine; 

       saslušanje svedoka: ______________ iz ____________ ul. _______________ br.______.

       saslušanje parničnih stranaka – tužioca i direktora tuženog:_________________________ iz _________ ul. _______________.