AD - Model 1. - IZMENE OSNIVAČKOG AKTA *1)

  - RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOMNa osnovu člana 264. i u skladu sa čl. 589. i 592.  Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: „Zakon“), akcionari privrednog društva __________________ A.D.

                                                                                                                                                                 (naziv društva)  

na sednici održanoj dana ____________ godine, donoseIZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA  

br. ____ od _____________


overenog pred ___________________

POD BR. _____/____ OD _____________

(u daljem: Osnivački akt)


Radi usklađivanja sa

ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Član 1.


Ovim aktom, shodno čl. 589. i 592. Zakona, vrši se usklađivanje osnovnog kapitala, osnivačkog akta i organa društva.


Član 2. *2)


Član _____ Osnivačkog akta, koji se odnosi na određenje sadržaja akta – MENJA se i glasi:


Osnivački akt sadrži:


1) poslovno ime i sedište društva;


2) pretežnu delatnost društva;


3) iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo;


4) podatke o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.Član 3.


Član _____ Osnivačkog akta, koji se odnosi na delatnost društva – MENJA se i glasi: *3)


„Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je: