AD - Model 3. - IZMENE STATUTA *1)

  - RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOMNa osnovu člana 12. i u skladu sa čl. 589. i 592.  Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: „Zakon“), skupština privrednog društva __________________ A.D.

                                                                                                                                                                 (naziv društva)  

na sednici održanoj dana ____________ godine, donosiODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA


"__________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________"

 (navesti skraćeno ime društva, koje donosi statut)

Radi usklađivanja sa

ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Član 1.


Ovim aktom, shodno čl. 589. i 592. Zakona, vrši se usklađivanje osnovnog kapitala i statuta i organa društva.


Član 2.


Član _____ statuta, koji se odnosi na određenje sadržaja akta – MENJA se i glasi:


Ovaj akt, shodno članu 246. Zakona - sadrži:

1) poslovno ime i sedište društva;

2) pretežnu delatnost društva;

3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;

4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;

5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;

6) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;

7) postupak sazivanja skupštine;

8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;

9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima - određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.  

Član 3.


Član _____ statuta, koji se odnosi na delatnost društva – MENJA se i glasi: *2)