AD - Model 2. - IZMENE OSNIVAČKOG AKTA  - u celosti *1)

- RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOMNa osnovu člana _____ Osnivačkog akta o organizovanju privrednog društva br. ____/_____ od __________ i čl. 264. i 265. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon), radi usklađivanja sa Zakonom, shodno čl. 589. i 592. Zakona, osnivači - akcionari: *2)

1.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, l. k. reg. br. _____________ PU _______________,


2.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, pasoš. br. _____________ _______________,


zaključuju


OSNIVAČKI AKT

O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

"_______________" A.D. ____________,

RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011)


Član 1. *3)

Privredno društvo __________________________________ "__________________" A.D. _____________,

                                                (pun naziv)                                                                                           (mesto)

je osnovano ________ godine, osnivačkim aktom posl. br. _____/_____, i upisano u Registar privrednih subjekata rešenjem br. ______/______, od _______ godine.


Odredbama ovog ugovora - zamenjuju se odredbe osnivačkog akta iz stava 1. ovog člana, u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon).Predmet  

Član 2.


Ovaj akt, shodno članu 265. Zakona - sadrži:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;


2) poslovno ime i sedište društva;


3) pretežnu delatnost društva;


4) ukupan iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog od akcionara koji osnivaju društvo, rok uplate, odnosno unosa uloga;


5) podatke o akcijama koje upisuje svaki akcionar koji osniva društvo i to: broj akcija, njihovu vrstu i klasu, njihovu nominalnu vrednost, odnosno kod akcija bez nominalne vrednost deo osnovnog kapitala za koji su one izdate; i