AD - Model 6.STATUT - USKLAĐEN SA ZAKONOM (JEDNODOMNO) - JAVNO *1)


AKCIONARSKO DRUŠTVO


"__________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________"

 (navesti skraćeno ime društva, koje donosi statut)
na osnovu člana _____ Ugovora o osnivanju br. _____/_____ i čl. 11, 12, 246. i 247. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon),

na sednici skupštine, održanoj dana  ____________________________________,                                                                                                                             (navesti datum i mesto donošenja statuta)

donosi se


S T A T U TSadržaj

Član 1.


Ovaj akt, shodno članu 246. Zakona - sadrži:


1) poslovno ime i sedište društva;


2) pretežnu delatnost društva;


3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;


4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;


5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;


6) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;


7) postupak sazivanja skupštine;


8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;


9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima - određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.Poslovno ime i sedište privrednog društva, *2)

shodno članu 246. stav 1. tačka 1. Zakona

Član 2.