ALTERNATIVNO OVLAŠĆENJE TUŽENOG - facultas alternativa solutionis 
(član 190 ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________, protiv tuženog ______________, čiji je punomoćnik ______________ advokat iz ____________, radi ___________, vrednost predmeta spora _______________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana ___________ godine, doneo je sledećuPRESUDU NA OSNOVU PRIZNANJAI – OBAVEZUJE SE tuženi da preda tužiocu sledeće stvari: 

       _________________________________________________________________________,

       _________________________________________________________________________,