PRIMER ANEKSA UGOVORA O RADU  

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

radi premeštaja na drugi posao, odnosno

drugo mesto rada_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ _______ UGOVORA  O RADU