PRIMER ANEKSA UGOVORA O RADU  

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ  ________ UGOVORA  O RADU

             


1. ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                                (naziv i sedište poslodavca)

       

       nudi izmenu ugovorenih uslova rada u Ugovoru o radu  br._______ od _______ godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaposlenom ___________________________________________, 

                                                                (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)

       

       sa prebivalištem (boravištem) u ______________________________, koji obavlja poslove             

                                                                 (mesto, ulica i broj)

       ________________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)

       

       radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod poslodavca ________________________  

                                                                                      (naziv i sedište drugog poslodavca) 

       _____________________________________1, dok traju razlozi za upućivanje, odnosno do 

          (navesti razloge iz čl. 174. Zakona)   

       ___________ godine. 


2.         Zaposleni će poslove na koje se upućuje iz tačke 1. ovog ugovora, obavljati u ___________ 

       __________________________________, počev od ___________ godine. 

                     (mesto rada)


3. Zaposleni će sa poslodavcem iz tačke 1. ovog aneksa zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, kojim se ne mogu utvrditi manja prava od prava koja je imao kod ovog poslodavca prema Ugovoru iz tačke 1. ovog aneksa.


4.         Zaposlenom za vreme rada kod drugog poslodavca miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, i ima pravo da se vrati na rad kod ovog poslodavca po isteku roka na koji je upućen.