PRIMER  ANEKSA UGOVORA O RADU

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

(promena novčanog iznosa zarade i drugo)


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ ____ UGOVORA O RADU1.        ______________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),