DOO - Model 1. - IZMENE OSNIVAČKOG AKTA *1)

- RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM


Na osnovu člana 142. i u skladu sa čl. 589. i 591.  Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: „Zakon“), članovi privrednog društva __________________ D.O.O.

                                                                                                                                                   (naziv društva)  

na sednici održanoj dana ____________ godine, donose


IZMENE OSNIVAČKOG AKTA  

br. ____ od _____________


overenog pred ___________________

POD BR. _____/____ OD _____________

(u daljem: Osnivački akt)


Radi usklađivanja sa

ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMAČlan 1.


Ovim aktom, shodno čl. 589. i 591. Zakona, vrši se usklađivanje osnovnog kapitala i organa društva.Član 2.


Član _____ Osnivačkog akta, koji se odnosi na ukupan iznos osnovnog kapitala – NE MENJA se, obzirom da osnovni kapital društva iznosi __________________, što predstavlja iznos veći od minimalnog iznosa osnovnog kapitala, propisanog članom 145. Zakona.Član 3. *2)


Član _____ Osnivačkog akta, koji se odnosi na upravljanje društvom – MENJA se i glasi:

Član ____.


Upravljanje društvom je JEDNODOMNO.


Organi društva (shodno članu 198. Zakona) su:

- skupština i

- jedan direktor


Članovi društva čine skupštinu.


Direktor je:

 _______________________ iz __________, ulica __________________________,


Na nadležnost organa društva (ovlašćenja i delokrug rada) primenjuju se odredbe Zakona.