Model 3. - IZMENE OSNIVAČKOG AKTA - UGOVORA O OSNIVANJU – DOO *1)

- RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM (DVODOMNO)Na osnovu člana _____ Ugovora o organizovanju privrednog društva br. ____/_____ od __________ i člana 142. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon), radi usklađivanja sa Zakonom, shodno članu 589. Zakona, članovi društva sa ograničenom odgovornošću:

1.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, l. k. reg. br. _____________ PU _______________,


2.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, l. k. reg. br. _____________ PU _______________,


3.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, l. k. reg. br. _____________ PU _______________,


zaključuju


UGOVOR

O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM


ODGOVORNOŠĆU "_______________" D.O.O. ____________,

RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)Član 1.

Privredno društvo _________________________________ "__________________" d.o.o. _____________,

                                        (pun naziv)                                                                                                         (mesto)

je osnovano __________ godine, Ugovorom o organizovanju privrednog društva br. _____/_____, i upisano u Registar privrednih subjekata rešenjem br. ______/______, od _______ godine.


Odredbama ovog ugovora - zamenjuju se odredbe Ugovora iz stava 1. ovog člana, u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon).


Predmet

Član 2.

Ovim Ugovorom se, shodno članu 141. Zakona - uređuje:

1) lično ime i prebivalište osnivača društva;

2) poslovno ime i sedište društva;

3) pretežna delatnost društva;

4) ukupan iznos osnovnog  kapitala društva;

5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;

6) vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje uloga u osnovni kapital društva;