DOO - Model 2. - IZMENE OSNIVAČKOG AKTA - UGOVORA O OSNIVANJU *1)

- RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM (JEDNODOMNO)Na osnovu člana _____ Ugovora o organizovanju privrednog društva br. ____/_____ od __________ i člana 142. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon), radi usklađivanja sa Zakonom, shodno članu 589. Zakona, članovi društva sa ograničenom odgovornošću:

1.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, l. k. reg. br. _____________ PU _______________,


2.  _________________________________ iz ____________, ulica ________________________________

              (ime i prezime)                                  (mesto)                                                    (adresa)


JMBG _____________________, l. k. reg. br. _____________ PU _______________,


zaključuju


UGOVOR

O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM


ODGOVORNOŠĆU "_______________" D.O.O. ____________,

RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)


Član 1. *2)

Privredno društvo _______________________________ "__________________" d.o.o. _____________,

                                             (pun naziv)                                                                                           (mesto)

je osnovano ___________ godine, posl. br. _____/_____, i upisano u registar Trgovinskog suda u ________, registarski uložak ___________, usklađeno sa zakonom i upisano u registar Trgovinskog suda u _________, registarski uložak ____________, od _________ godine i prevedeno u Registar privrednih subjekata rešenjem br. ______/______, od _______ godine.


Ugovorom o organizovanju privrednog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 125/2004 od 22. novembra 2011. godine) br. _____/05 od __________ godine (u daljem tekstu: Ugovor br. _____/05), izvršeno je propisano zakonsko usklađivanje (zamenom u celini odredaba Ugovora o osnivanju Preduzeća za ________________________ "__________" sa p.o. ________, koji je zaključen _________. godine i izmenjen _________ godine).


Odredbama ovog ugovora - zamenjuju se odredbe Ugovora br. _____/05, koji je zaključen ________ godine, u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 –  u daljem tekstu: Zakon).


Predmet

Član 2.


Ovim Ugovorom se, shodno članu 141. Zakona - uređuje:

1) lično ime i prebivalište osnivača društva;

2) poslovno ime i sedište društva;

3) pretežna delatnost društva;

4) ukupan iznos osnovnog  kapitala društva;

5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;

6) vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje uloga u osnovni kapital društva;

7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;

8) određivanje organa društva i njihove nadležnosti;

Osnivači privrednog društva, shodno članu 141. stav 1. tačka 1. Zakona