DELIMIČNO ODBIJANJE ZAHTEVA ZA TROŠKOVE

(Član 150. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI - OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od __________dinara, u roku od 8 dana.


II - ODBIJA SE zahtev tuženog da mu tužilac naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od ___________ dinara.