DELIMIČNO ODBIJANJE ZAHTEVA ZA TROŠKOVE 

(Član 150. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:
DOPUNSKO REŠENJEI  -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od __________dinara, u roku od 15 dana.