DONOŠENJE PRESUDE ZBOG NEDOSTAVLJANJA UPRAVNIH SPISA

(Čl. 30. st. 3. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
U   I M E   N A R O D A


UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: ______________, predsednika veća, ________________ i _________________, članova veća, sa saradnikom Upravnog suda ______________, zapisničarom, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca _______________ iz _____________, ul. _____________ br. ____ protiv rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije iz _____________ br. ____ od ______________. godine, u predmetu naknade štete, posle održane javne rasprave, dana ____________. godine, doneo jeP R E S U D U


TUŽBA SE UVAŽAVA i poništava rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br._______ od ____________. godine.