DOPIS GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)  


GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA

Svetozara Markovića 42/II, P.fah 562, 11000 Beograd
PREDMET: Dostavljanje spisa predmeta radi veštačenja
Dostavljamo Vam spise predmeta P _____/____  radi veštačenja koje je određeno rešenjem sadržanim u raspravnom zapisniku od _________ godine.