Dopis MUP-a Tužilaštvu - o dostavljanju akata 

(Zapisnika, Izveštaja, Krivične prijave, Službene beleške ...) 


Član 224. ZKP



Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                  KU - __________

Sekretarijat u _________________________

____________________________________

Broj KU-_________________

Dana _________ 20____ godine





____________________ TUŽIOCU


                                                                                  u__________________



Na osnovu člana _______ stav ____ Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dostavljamo Vam:


1. Zapisnik o prijemu krivične prijave.


2. Krivičnu prijavu ____________________________________________________________

     ________________________________________________________________________