DOPIS MUP-u - varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE


Sekretarijat unutrašnjih poslova __________PREDMET: Dostava podataka za potrebe vođenja parničnog postupka
Molimo Vas da nam za potrebe vođenja parničnog postupka u sporu tužioca _____________, protiv tuženog _____________________, a povodom krivičnog dela __________________ u objektu ________________ u ulici ____________________ br. ____ u ______________, koje se desilo dana _______________ godine, dostavite sledeće podatke: