Dopis MUP-u - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Sekretarijat unutrašnjih poslova __________PREDMET: Dostava podataka za potrebe vođenja parničnog postupkaMolimo Vas da nam za potrebe vođenja parničnog postupka u sporu tužioca _____________, protiv tuženog ___________________, a povodom krivičnog dela __________________ u objektu ________________ u ulici ______________________ br. ____ u ______________, koje se desilo dana _______________ godine, dostavite sledeće podatke:

- ____________________;

- ____________________.