DOPIS DRUGOM SUDU - varijanta 3


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


  


VIŠEM SUDU U ________________

U prilogu dopisa dostavljamo Vam spis _______ P ____/___, radi donošenja odluke o žalbi izjavljenoj na presudu zbog izostanka _______ P ____/___ od _______________ godine Osnovnog suda u _______________.