DOPLATA TROŠKOVA VEŠTAČENJA - Varijanta 1

(Član 148. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJE


I -         NALAŽE SE TUŽENOM da na ime doplate troškova veštačenja u depozit suda – tekući račun broj ________________________ uplati iznos od ______________  dinara, u roku od 15 dana i da o tome obavesti sud uz pismeni podnesak.