DOPLATA TROŠKOVA VEŠTA ČENJA - Varijanta 2

(Član 148. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ______________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJEI -         NALAŽE SE TUŽIOCU da na ime doplate troškova veštačenja u depozit suda – tekući račun broj _____________________ uplati iznos od _____________  dinara, u roku od 15 dana i da o tome obavesti sud uz pismeni podnesak.