DOPLATA TROŠKOVA VEŠTAČENJA - Varijanta 2

(Član 148. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ____________, protiv tuženog _________________________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, van ročišta:


REŠENJE


I -         NALAŽE SE TUŽIOCU da na ime doplate troškova veštačenja u depozit suda – tekući račun broj ________________________uplati iznos od ______________  dinara, u roku od 15 dana i da o tome obavesti sud uz pismeni podnesak.