DOPLATA TROŠKOVA VEŠTAČENJA - varijanta 1

(član 148. ZPP)  


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       OSNOVNI SUD U __________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, van ročišta:


R E Š E NJ E


I - NALAŽE SE TUŽENOM da na ime doplate troškova veštačenja u depozit suda – tekući račun broj ________________________ uplati iznos od ______________  dinara, u roku od 15 dana i da o tome obavesti sud uz pismeni podnesak.