DOPLATA TROŠKOVA VEŠTAČENJA - varijanta 2

(član 148. ZPP)  


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)