DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA 
- DELIMIČNO ODBIJEN ZAHTEV ZA TROŠKOVE - varijanta 3

(član 159. stav 7. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___       

OSNOVNI SUD U __________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ____________, protiv tuženog ________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, radi duga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _________ dinara, u roku od 15 dana.

       

II -        ODBIJA SE zahtev da tužilac naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _________ dinara.