DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - SUPARNIČARI - varijanta 2
(član 159. stav 7. ZPP) GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _____________ , protiv tuženih: 1. _______________________, čiji je punomoćnik ____________, advokat iz ___________ i 2. _______________________, čiji je punomoćnik ____________, advokat iz ____________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:


DOPUNSKO REŠENJE


I -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi prvotuženom - __________________________, troškove parničnog postupka u iznosu od ____________ dinara, u roku od 15 dana.