DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - Varijanta 3

Delimično odbijen zahtev za troškove

(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, radi duga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _________ dinara, u roku od 8 dana.

       

II –         ODBIJA SE zahtev da tužilac naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _________ dinara.