DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - Varijanta 3

Delimično odbijen zahtev za troškove

(Član 159. stav 7. ZPP) 

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___VIŠI SUD U ___________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________________________, advokat iz ____________, protiv tuženog ________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, radi duga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _________ dinara, u roku od 15 dana.

       

II –         ODBIJA SE zahtev da tužilac naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _________ dinara.