DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - Varijanta 2

Suparničari

(Član 159. stav 7. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ___________________ i 2. _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________ godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi prvotuženom - __________________________, troškove parničnog postupka u iznosu od ____________ dinara, u roku od 8 dana.