DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - Varijanta 2

Suparničari

(Član 159. stav 7. ZPP) 

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___       

VIŠI SUD U ________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _____________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _____________________ i 2. ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________,  radi ____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ___________ godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi prvotuženom - __________________________, troškove parničnog postupka u iznosu od ____________ dinara, u roku od 15 dana.