DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - Varijanta 1

(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________ godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od ____________ dinara, u roku od 8 dana.