DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA - varijanta 1

(član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJE


I - OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od ____________ dinara, u roku od 15 dana.