DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE 
- ANALOGNA PRIMENA - Varijanta 3

Delimično odbijen zahtev za troškove
(Član 159. stav 7. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ___________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJEI -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od __________dinara, u roku od 15 dana.


II -         ODBIJA SE zahtev tuženog da mu tužilac naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od ___________ dinara.