DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE 
- ANALOGNA PRIMENA - Varijanta 3

Delimično odbijen zahtev za troškove

(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik ________________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:DOPUNSKO REŠENJE


I -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da na knadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od __________dinara, u roku od 8 dana.


II -         ODBIJA SE zahtev tuženog da mu tužilac naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od ___________ dinara.