DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE 
- ANALOGNA PRIMENA - Varijanta 2

Suparničari

(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U _________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _________________, protiv tuženih: 1. __________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ______________, i 2. ___________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________,  radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana _____________ godine, van ročišta:


DOPUNSKO REŠENJE


I -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi prvotuženom - _____________________troškove parničnog postupka u iznosu od ________________ dinara, u roku od 8 dana.