DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE 
- ANALOGNA PRIMENA - Varijanta 2

Suparničari
(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz __________________, i 2. ___________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu prvotuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:


DOPUNSKO REŠENJE


I -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi prvotuženom - _____________________troškove parničnog postupka u iznosu od ________________ dinara, u roku od 15 dana.