DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE 
- ANALOGNA PRIMENA - Varijanta 1

(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat  iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJE


I -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _____________ dinara, u roku od 8 dana.