DOPUNSKO REŠENJE O TROŠKOVIMA POSLE ODBACIVANJA TUŽBE 
- ANALOGNA PRIMENA - Varijanta 1
(Član 159. stav 7. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat  iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, odlučujući o zahtevu tuženog za troškove postupka, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJE


I -         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od _____________ dinara, u roku od 15 dana.