DOSTAVLJANJE DOKAZA O UPUTU NA PARNICU 
(čl. 116.  i 117. stav 1. Zakona o stečaju)







Grb



REPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)




_______ P ____/___





OSNOVNI SUD U __________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, doneo je dana ______________ godine, van ročišta:



REŠENJE



I -        NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi prijavu potraživanja i zaključak kojim je upućen na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja, u roku od 8 dana.