DOSTAVLJANJE DOKAZA O UPUTU NA PARNICU

(Čl. 116.  i 117. stav 1. Zakona o stečaju)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, doneo je dana _____________ godine, van ročišta:REŠENJEI -         NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi prijavu potraživanja i zaključak kojim je upućen na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja, u roku od 8 dana.