DOSTAVLJANJE DOKAZA O UPUTU NA PARNICU
(Čl. 116. i 117. stav 1. Zakona o stečaju)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, protiv tuženog __________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________ godine, van ročišta:REŠENJEI -         NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi prijavu potraživanja i zaključak kojim je upućen na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja, u roku od 8 dana.