DOSTAVLJANJE DOKAZA O ZASTUPNIČKOM SVOJSTVU 
(član 77. stav 2. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE tuženom da dostavi dokaz o zastupničkom svojstvu za __________________, koji je potpisao punomoćje advokatu tuženog, u roku od 8 dana.