DOSTAVLJANJE DOKAZA O ZASTUPNIČKOM SVOJSTVU 

(Član 77. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta:REŠENJE


I -         NALAŽE SE tuženom da dostavi dokaz o zastupničkom svojstvu za __________________, koji je potpisao punomoćje advokatu tuženog, u roku od 8 dana.